Program: Ochrona Zabytków 2022

Zadanie pn.: „Kasparus, kościół pw. św. Józefa (1926 r.): prace budowlane i konserwatorskie przy zniszczonym w pożarze kościele – etap II”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ochrona Zabytków 2022

Zadanie pn.: „Kasparus, kościół pw. św. Józefa (1926 r.): prace budowlane i konserwatorskie przy zniszczonym w pożarze kościele – etap II”.

Dofinansowano zadanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Całkowita wartość zadania:  1 246 458,75 zł

Kwota dofinansowania:  822 166,66 zł

Krótki opis zadania:

Zadanie obejmuje przeprowadzenie II etapu robót budowalnych i prac konserwatorskich polegających na odtworzeniu części zniszczonego w pożarze kościoła. W ramach tego etapu wykonane zostaną prace konserwatorskie ścian od wewnątrz oraz w ramach zakresu budowlanego: zabezpieczenie ogniowe, przeciwpożarowe całej konstrukcji drewnianej, konstrukcja i wykończenie ścian wewnętrznych, konstrukcja sufitów oraz wykonanie instalacji elektrycznej wraz z instalacją sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego, a także odtworzenie stolarki okiennej i odtworzenie wykończenia sufitów.

Program: Ochrona Zabytków 2021

Program Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Ochrona zabytków 2021

Zadanie pn.: „Kasparus, kościół pw. Św. Józefa (1926 r.). Prace budowlane przy zniszczonym w pożarze kościele – etap I”.

Dofinansowano zadanie ze środków budżetu państwa.

Całkowita wartość zadania:  655 882,41 zł

Kwota dofinansowania:  400 000,00 zł

Krótki opis zadania:

Zadanie obejmuje przeprowadzenie I etapu robót budowalnych polegających na odtworzeniu części zniszczonego w pożarze kościoła. Zostaną wykonane fundamenty słupów i wieży, konstrukcje drewniane wieży, empory i nawy kościoła oraz warstwy posadzkowe bez nawierzchni. Zachowana zostanie konstrukcja ryglowa ścian, a wieża zostanie wzniesiona w konstrukcji mieszanej. Fundamenty istniejące zostaną zachowane i częściowo wzmocnione. Pod wieżą wykonany zostanie nowy fundament żelbetowy. Nowe fundamenty zostaną również wykonane pod słupy.