ROK 2021

 

Program: Ochrona Zabytków 2021

 

Zadanie pn.: „Kasparus, kościół pw. Św. Józefa (1926 r.). Prace budowlane przy zniszczonym w pożarze kościele – etap I”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

 

 

 

Program Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Ochrona zabytków 2021

Zadanie pn.: „Kasparus, kościół pw. Św. Józefa (1926 r.). Prace budowlane przy zniszczonym w pożarze kościele – etap I”.

Dofinansowano zadanie ze środków budżetu państwa.

Całkowita wartość zadania:  655 882,41 zł

Kwota dofinansowania:  400 000,00 zł

Krótki opis zadania:

Zadanie obejmuje przeprowadzenie I etapu robót budowalnych polegających na odtworzeniu części zniszczonego w pożarze kościoła. Zostaną wykonane fundamenty słupów i wieży, konstrukcje drewniane wieży, empory i nawy kościoła oraz warstwy posadzkowe bez nawierzchni. Zachowana zostanie konstrukcja ryglowa ścian, a wieża zostanie wzniesiona w konstrukcji mieszanej. Fundamenty istniejące zostaną zachowane i częściowo wzmocnione. Pod wieżą wykonany zostanie nowy fundament żelbetowy. Nowe fundamenty zostaną również wykonane pod słupy.